Assessorament

Presentació

Conjuntament amb el col.lectiu, explorarem estratègies per a potenciar l’imaginari de cada projecte, ajudant a crear un marc organitzatiu que agilitzi el treball a curt, mitjà i llarg termini. Vetllant, en definitiva, perquè “allò que vol ser expressat, es comuniqui correctament”. Sempre respectant i potenciant la personalitat única de cada creació.

Objectius

– Proporcionar a les companyies recursos per a definir i potenciar un món propi: el què, el com i el perquè d’allò que es vol comunicar al públic

 – Ajudar que l’energia creadora es materialitzi en resultats concrets, optimitzant el rendiment general de la companyia

 -Exposar estratègies per superar conflictes i desavinences

 – Contribuir a generar un mètode creatiu propi de cada col·lectiu, un mapa de treball que orienti al grup en futures produccions

– Propiciar el context per a l’encontre i la fricció amb creadors d’altres àmbits que complementin les necessitats artístiques del projecte

Com ?

Es tracta de cinc trobades amb el col·lectiu on s’analitzen els materials dramàtics, es repassen les intencions i els objectius de la companyia i es proposen noves línies de treball, en un procès de retroalimentació mútua.

La periodicitat d’aquests encontres pot variar (setmanal o mensual) depenent d’en quin moment del procés es troba cada col·lectiu. Un cop acabades aquestes cinc sessions, si l’equip ho creu necessari, es concretaran noves cites de treball.

Pensar que sempre estarem d’acord tots en tot representa una visió totalment distorsionada de l’assumpte. No obstant això, és habitual instal·lar-se en la il·lusió que funcionarem per consens general eternament i sense cap mena de conflicte. I és cert que tot pot funcionar bé fins que arriba un moment crucial en tot procés: començar a prendre decisions. Decidir porta implícit l’aparició dels primers desacords interns. Però evitar prendre decisions per així evitar conflictes és una opció que acabarà col·lapsant el treball.

Si necessiteu més info...

Sobre els serveis d’assessorament

Fixa-ho a Pinterest